Обучение за служители на НОИ (27-29 октомври 2021 г.)

В периода 27 – 29 октомври 2021 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе обучениe за служители на НОИ на тема: “Стратегическо лидерство и управление на промените”.

Обученията се осъществяват, като част от изпълнението на проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Обучение за служители на НОИ (27-29 октомври 2021 г.)
Към началото