Специализирано обучение за служители на НОИ (18-20 ноември 2020 г.)

В периода 18-20 ноември 2020г. в присъствена-дистанционна форма се проведе поредно обучение за представителите на Националния осигурителен институт по проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“. Темата, на специализираното обучение беше: „Идентифициране и действия спрямо осигурители, които биха могли да доведат до рискове за осигурителната система. „Сиви” практики в социалното осигуряване и противодействие.“ Лектор по време на обучението беше г-н Иван Нейков. През обучението преминаха 19 участници от различни териториални поделения на НОИ – Разград, Хасково, Шумен, Сливен, Силистра, Кърджали, Добрич, Ямбол, Търговище, Смолян. Обучението беше насочено към работните процеси, свързани с търсенето и откриването на осигурители, които „заобикалят“ или директно нарушават правилата на осигурителната система. Участниците актуализираха познанията си за разпространени действия на некоректни осигурители, запознаха се с различни механизми и адекватни инструменти за противодействие на „сивите практики“ в социалното осигуряване от страна на структури и звена на НОИ.
Специализирано обучение за служители на НОИ (18-20 ноември 2020 г.)
Към началото