Обучение за служители на НОИ (29 септември – 01 октомври 2021 г.)

В периода 29 септември – 01 октомври 2021 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе обучениe за служители на НОИ на тема: “Оценка на въздействието на действащото законодателство в областта на социалното осигуряване”.

Обученията се осъществяват, като част от изпълнението на проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Към началото