Обучение за служители на НОИ (03-05 декември 2019 г.)

В периода 03-05 декември 2019 г. в Боровец се проведе обучение по проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“ на тема: „Осигурителни права на хората с увреждания в България и страни от ЕС – обезщетения, помощи, данъчни облекчения, финансови стимули и др.“

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Обучение за служители на НОИ (03-05 декември 2019 г.)
Към началото