Обучение за служители на НОИ (22-24 януари 2020 г.)

В периода 22-24 януари 2020 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе обучениe за служители на НОИ на тема: “Ефективно общуване в екипа. Разрешаване на кризи и конфликти на работното място“.

Обученията се осъществяват, като част от изпълнението на проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Обучение за служители на НОИ (22-24 януари 2020 г.)
Към началото