Обучение за служители на НОИ (24-26 февруари 2020 г.)

В периода 24-26 февруари 2020 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе обучениe за служители на НОИ на тема: „Прилагане на АПК за неюристи/ прекратяване и възобновяване на административни производства“.

Обученията се осъществяват, като част от изпълнението на проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Обучение за служители на НОИ (24-26 февруари 2020 г.)
Към началото