Иновативни модели за бизнес развитие и Корпоративна социална отговорност (КСО)

Период на изпълнениеоктомври 2016 – октомври 2017

Партньори: Swiss Institute for Entrepreneurship (SIFE)

Цели:

Повишаване на осведомеността на малките и средни предприятия в България за важността на правенето на отговорен бизнес. Обучения за над 200 представители за интегриране на практики за КСО в техните бизнес модели, за да бъдат по-устойчиви и конкурентоспособни. Организиране на демонстрационен ден за КСО за най-добрите идеи за КСО, последван от бизнес пътуване до Швейцария за победителите. Организиране на конференция по КСО с цел създаване на благоприятна среда, позволяваща прилагането на услуги за развитие на бизнеса и КСО, включително бизнес обмен в КСО, и засилване на прозрачността на социално отговорните практики.

 

Целта на проекта е повишаване на осведомеността и знанията на българските МСП, НПО и социални партньори по темите за КСО и развитието на бизнеса; минимизиране на икономическите и социални различия между България и по-напредналите държави от разширения ЕС, както и между динамичните градски центрове и структурно по-слабите периферни региони; засилване на партньорството между CEED и SIFE; популяризиране на швейцарския принос към проекта.

 

Резултати:

  • Разработен анализ на бизнес нуждите и осведомеността относно КСО в МСП в България
  • Разработена и адаптирана практически ориентирана 2-модулна менторска програма за развитие на бизнеса и КСО
  • Разработен уебсайт на проекта с интегрирана платформа за идеи за КСО и платформа за обмен на контакти на заинтересованите страни по проекта
  • Разработен видеозапис за осведоменост относно КСО, за да се популяризира значението на практиките за КСО в България и приноса на Швейцария към проекта
  • Произведени плакати, банери, брошури, дистрибуционни материали за популяризиране на КСО практики и за постигане на прозрачност по проекта
  • Проведени шест 2-модулни менторски програми за развитие на бизнеса и КСО за 200 представители на стартъпи, МСП, НПО и социални партньори
  • Организирана и проведена конференция по КСО и теми за развитие на бизнеса

 

За повече информация:

https://swiss-contribution.bg/projects/partnyorstvo/inovativni-modeli-za-razvitie-na-biznesa-i-korporativnata-sotsialna-otgovornost-kso

Иновативни модели за бизнес развитие и Корпоративна социална отговорност (КСО)
Към началото