„Иновативни знания без граници”

Период на изпълнениемай 2012 – април 2013

Партньори: CEED България – водеща организация; CEED Словения – партньор

Цели:

Проектът „Иновативни знания без граници” се осъществява по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 7: ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”. Изпълнява се в периода 01.05.2012г. – 30.04.2013г. Общата цел е повишаване капацитета на предприемаческия човешки ресурс на малкия и среден бизнес в България.

Специфичните цели са свързани с:

 • Насърчаване на предприемачеството чрез разширяване и надграждане на знанията и уменията на представителите на целевата група;
 • Международен трансфер на иновативни подходи и методи за обучение на мениджъри и предприемачи с цел ускоряване растежа на малките и средни предприятия;
 • Обмен на опит, ноу-хау и добри практики между партньорските организации за повишаване ефективността, актуалността и адекватността на осъществяваното обучение;
 • Осигуряване на благоприятна среда за установяване на нови контакти и бизнес възможности между членовете на целевата група;

Дейностите по проекта включват:

 1. Обмен на иновативни идеи между партньорите от България и Словения:
 • мониторинг, изследвания и проучвания на развитието и напредъка на предприемачеството и малкия и среден бизнес в Словения и България
 • обмен на ментори, лектори и ръководители на проекти в Словения – две посещения в Словения
 1. Разпространение на придобитите умения и знания в България и Словения:
 • организиране на 6 уъркшопа (3 уъркшопа в Словения и 3 уъркшопа в България) с представители на целевата група за трансфер на информация и най-добри практики в България
 • трансфер и адаптиране на модели и практики от други страни;
 • координирано развитие на иновативни модели и идеи в България;
 • координирани съвместни дейности за разпространение на информация за придобитите умения и знания.
 1. Създаване на „Екстранет“ на партньорската мрежа
 • създаване на екстранет (база данни и библиотека), който ще подпомогне обмена на знания и ноу-хау
 1. Информация и публичност
 • Пресконференция
 • Брошури 
 • Информационни папки
 • Информационни материали
 • Публикации в печатни и електронни, национални и регионални медии

 

За повече информация:

http://proway.bg/

https://www.dnevnik.bg/

„Иновативни знания без граници”
Към началото