Осигуряване на достъп до специализирани обучения на служителите на НОИ по проект BG05M9OP001-3.016

Проект: „Осигуряване на достъп до специализирани обучения на служителите на НОИ за подобряване на качеството на експертизата на работоспособността при реализиране на дейностите по проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Период на изпълнение: октомври 2019 – декември 2021

Изпълнител: ДЗЗД „Знания за успех”

Цели:

Проектът е разработен, за да отговори на нуждите от надграждане и повишаване на капацитета на служителите в Националния осигурителен институт, отговорни за прилагането на политиките в специализираната сфера на компетентност: контролно-методически и консултативни функции на НОИ. Договорът е в изпълнение на дейности, осъществявани по проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Дейност 1: „Организиране и провеждане на специализирани обучения  на служителите от НОИ”

Дейност 2: „Логистично и техническо обезпечаване на специализираните обучения на служителите от НОИ “

Предвидените (по Дейност 1 от договора) обучения ще подобрят капацитета на служителите за разработването и планирането на стратегически документи и нормативна база, в съответствие с приоритетни за НОИ области. По този начин се цели повишаване допълнително квалификацията и мотивацията на човешките ресурси от системата на НОИ. Услугите по Дейност 2 от договора са съпътстващи изпълнението на услугите по Дейност 1.

Съгласно Техническото предложение на Изпълнителя, настоящата обществена поръчка предвижда следното:

  • Осигуряване на достъп до специализирани обучения, свързани с обмен и разпространение на опит, които са пряко свързани с дейността на служителите в НОИ и с усъвършенстване и надграждане на експертиза на работоспособността;
  • Предоставяне на подкрепа за повишаване на квалификацията на служителите от НОИ, ангажирани в специализираните сфери на компетентност – експертиза на работоспособността и др.;
  • Повишаване капацитета на служителите в НОИ, отговорни за разработването и прилагането на политиките в горепосочената област, включително за планиране, мониторинг и анализ, както и подобряване на уменията за предприемане на адекватни дейности и решения, както и за по-ефективно и ефикасно изпълнение на техните задължения.
Осигуряване на достъп до специализирани обучения на служителите на НОИ по проект BG05M9OP001-3.016
Към началото