Хоризонт Европа

Първи стратегически план (2021—2024 г.) за програмата „Хоризонт Европа“: Комисията определя приоритети в областта на научните изследвания и иновациите за устойчиво бъдеще.

На 15.03.2021 Европейската комисия прие първия стратегически план за „Хоризонт Европа“ —
новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации, чийто бюджет е 95,5 милиарда евро
по текущи цени. Стратегическият план е новост в „Хоризонт Европа“ и определя
стратегическите направления за насочване на инвестициите през първите четири години от
програмата. Той гарантира, че научноизследователските и иновационните дейности на ЕС ще
допринасят за приоритетите на ЕС, включително неутрална по отношение на климата и зелена
Европа, Европа, подготвена за цифровата ера, и икономика в интерес на хората.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_21_1122

Хоризонт Европа
Към началото