Заключителна среща – НОИ (11 ноември 2021 г.)

На 11 ноември 2021 г. се проведе заключителна среща по проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

По време на срещата се оповестиха публично резултатите от изпълнението на проекта в качествено и количествено отношение и се постави край на поредицата специализирани обучения за служители на НОИ, проведени от ДЗЗД “Знания за успех” с водещ партньор СЕЕД-България.

Заключителна среща – НОИ (11 ноември 2021 г.)
Към началото