Обучение за обучители – НОИ (03-05 ноември 2021 г.)

В периода 03 – 05 ноември 2021 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе обучениe за служители на НОИ на тема: “Обучение на обучители”.

Обученията се осъществяват, като част от изпълнението на проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Обучение за обучители – НОИ (03-05 ноември 2021 г.)
Към началото