Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие“

Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие“ (CEED България) стартира изпълнението на проект в подкрепа на микро и малките предприятия за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19.

На 20.08.2020 г. CEED България стартира изпълнението на проект „Преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпил поради епидемичния изблик на COVID-19” с Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-2.073-8836-C01 по процедура BG16RFOP002 -2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19“.

Проектът ще се проведе в София, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Планираната продължителност е 3 месеца. Стойността на целия проект е 10 000 лева, докато размерът на безвъзмездните средства е 100% от допустимите разходи по проекта.
Общата цел на проекта е свързана с осигуряване на оперативен капитал за български микро и малки предприятия за преодоляване на последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места в CEED България.

Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие“
Към началото