Изграждане на капацитет и модернизация на институцията чрез осигуряване на специализирани обучения за служителите от Министерството на труда и социалната политика България

Период на изпълнениеоктомври 2018 – декември 2019

Цели:

Организиране и провеждане на обучителни курсове и събития (конференции, кръгли маси, дискусии, командировки за обмяна на опит) за служители на Министерството на труда и социалната политика.

 

Темите на обученията са свързани със специализираните сфери на дейности в областта на пазара на труда, социалното включване, равните възможности, недискриминацията, условията на труд, демографското развитие. Те са съобразени и с изготвения Анализ на потребностите от обучение по договор за обществена поръчка с предмет „Проучване и анализ на потребностите от обучение на служителите в МТСП“ по проект BG05M9OP001-3.008-0001-С01, както и с индивидуалните заявки от служителите, предварително съгласувани с МТСП.

 

Постигнати цели по проекта:

  • Надградени са професионалната компетентност, знанията и уменията по отношение на специализираните сфери на дейности в областта на пазара на труда, социалното включване, равните възможности, недискриминацията, условията на труд, демографското развитие.
  • Повишени са уменията за планиране, формулиране, прилагане, мониторинг и анализ на политики в специализираните сфери на компетентност.
  • Повишен е административният капацитет.

 

Постигнати резултати:

  • Организирани и проведени обучения и семинари, свързани с областите по политиките на МТСП в страната и в страни членки на ЕС – 19 броя за общо 260 участници.
  • Организирани и проведени учебни пътувания до страни – членки на ЕС – 5 броя за 27 участници.
  • Организирано участие в конференции до страни членки на ЕС – 4 броя за общо 16 участници.
  • Повишена компетентност при формулиране, планиране, изпълнение, мониторинг и оценка на политики в специфичните сфери на дейност на служителите в МТСП – пазар на труда, социално включване, равни възможности, недискриминация, условия на труд, демографско развитие и др..
  • Повишен капацитет в областите на компетентност, включително и чрез добра информираност за наличните европейски практики.
Изграждане на капацитет и модернизация на институцията чрез осигуряване на специализирани обучения за служителите от Министерството на труда и социалната политика България
Към началото