Workshop Training /София/ – FCC

 

В периода 27-31 март, 2023 CEED Bulgaria, в ролята си на партньор по проект „Колективни иновации за борба с климатичните промени“, финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, беше домакин на петдневно обучение на тема „Устойчиви иновации и култура на промяна“. На обучението присъстваха 22 участници, представляващи всяка от партньорските организации – CEED Bulgaria, KISMC, WIF, IDEC, EPN Consulting, Creative District, IASP. Беше поставен акцент върху нарастващата роля на иновациите в бизнес моделите за борба с климатичните промени, по-доброто разбиране на необходимостта от промяна в начина на мислене и добри бизнес практики, влияещи положително върху прехода към зелена и кръгова икономика.

По време на обучението бяха разгледани теми, свързани с иновационната култура, устойчивото развитие и ролята на бизнеса, университетите и НПО в процеса по промяна. Бяха реализирани посещения на избрани „зелени организации“, опериращи в различни сфери на дейност – Sofia Tech Park, Inetgra Plastics, Blagichka, всяка от които сподели своя добър пример, предизвикателствата, с които се сблъсква, и бъдещите си идеи. Бяха обсъдените предстоящи проектни дейности и времеви хоризонт за тяхното изпълнение.

 

Workshop Training /София/ – FCC
Към началото