Workshop Training /София/ – FCC

 

В периода 27-31 март, 2023 CEED Bulgaria, в ролята си на партньор по проект „Колективни иновации за борба с климатичните промени“, финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, беше домакин на петдневно обучение на тема „Устойчиви иновации и култура на промяна“. На обучението присъстваха 22 участници, представляващи всяка от партньорските организации – CEED Bulgaria, KISMC, WIF, IDEC, EPN Consulting, Creative District, IASP. Беше поставен акцент върху нарастващата роля на иновациите в бизнес моделите за борба с климатичните промени, по-доброто разбиране на необходимостта от промяна в начина на мислене и добри бизнес практики, влияещи положително върху прехода към зелена и кръгова икономика.

По време на обучението бяха разгледани теми, свързани с иновационната култура, устойчивото развитие и ролята на бизнеса, университетите и НПО в процеса по промяна. Бяха реализирани посещения на избрани „зелени организации“, опериращи в различни сфери на дейност – Sofia Tech Park, Inetgra Plastics, Blagichka, всяка от които сподели своя добър пример, предизвикателствата, с които се сблъсква, и бъдещите си идеи. Бяха обсъдените предстоящи проектни дейности и времеви хоризонт за тяхното изпълнение.

 

 

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Workshop Training /София/ – FCC
Към началото