Проект “Kолективни иновации в борбата с климатичните изменения”

Проект “Kолективни иновации в борбата с климатичните изменения” (Fight Climate Change)

Първата среща на партньорите по проекта стартира на 24 март 2021 г. Проектът се финансира по програма Еразъм + (2014-2020) – програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Продължителността на проекта е 30 месеца. CEED България е един от 7-те партньори заедно с EPN Consulting – координатор (Обединеното кралство), Creative District (Белгия), IDEC (Гърция), Международната асоциация на научните паркове и областите на иновациите – IASP (Испания), Клуб за управление на знания, иновации и стратегии (България), Фондация Worldview Impact (Обединено кралство).

Изменението на климата и деградацията на околната среда са екзистенциална заплаха за Европа и света.

Изменението на климата се отнася до промяна в климатичните модели вследствие на човешки дейности, надхвърляща естествената променливост на климата. Това се причинява от парниковите газове, изпускани в нашата атмосфера. Сред двигателите на тези емисии са изгарянето на изкопаеми горива, промишлените процеси, животновъдството и третирането на отпадъци.

Целта на проекта Fight Climate Change е да изготви набор от обучителни и образователни материали за повишаване на осведомеността и допринасяне за борбата с изменението на климата чрез колективни иновации и усилия.

Проектът цели:
Да обучи преподавателите в предизвикателствата, свързани с изменението на климата и ЦУР на ООН и да създаде съответните интерактивни инструменти за обучение, които да използват в своите обучения.
 Да повиши уменията на предприемачите и собствениците / мениджърите на МСП за това как да използват процеса по управление на иновациите при разработването на своите стратегии за устойчивост и борба с климатичните промени.
 Да насочи предприемачите и собствениците / мениджърите на МСП да станат агенти на промяната за своите колеги / служители и да трансформират своята бизнес култура и ценности с поглед и отношение към околната среда.
 Да предостави лесна за използване цифрова платформа на преподаватели, предприемачи, МСП и физически лица за измерване на техния въглероден отпечатък, както и на ценни съвети за това как те могат да съдействат за намаляване на отрицателното си въздействие върху околната среда.

Успешната реализация на проекта цели да създаде 4 основни продукта:
 Наръчник за изменението на климата и устойчивото развитие.
 Инструменти за иновации за изменението на климата и устойчивостта.
 Култура на промяната и наръчник за промяна на културата.
 Платформа за борба с изменението на климата.

Проект “Kолективни иновации в борбата с климатичните изменения”
Към началото