Проект Kолективни иновации в борбата с климатичните изменения

Проект Kолективни иновации в борбата с климатичните изменения (Fight Climate Change)
стартира с първата среща на партньорите по проекта на 24 март 2021 г. Проектът се
финансира по програма Еразъм + (2014-2020) – програмата на ЕС за подкрепа на
образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Продължителността на проекта е 30
месеца. CEED България е един от 7-те партньори заедно с EPN Consulting – координатор
(Обединеното кралство), Creative District (Белгия), IDEC (Гърция), Международната асоциация
на научните паркове и областите на иновациите – IASP (Испания), Клуб за управление на
знания, иновации и стратегии (България), Фондация Worldview Impact (Обединено кралство).

Изменението на климата и деградацията на околната среда са екзистенциална заплаха за Европа и света. Изменението на климата се отнася до промяна в климатичните модели
вследствие на човешки дейности, надхвърляща естествената променливост на климата. Това се
причинява от парниковите газове, изпускани в нашата атмосфера. Сред двигателите на тези
емисии са изгарянето на изкопаеми горива, промишлените процеси, животновъдството и
третирането на отпадъци.
Целта на проекта Fight Climate Change е да изготви набор от обучителни и образователни
материали за повишаване на осведомеността и допринасяне за борбата с изменението на
климата чрез колективни иновации и усилия.
Проектът цели:
Да обучи преподавателите в предизвикателствата, свързани с изменението на климата
и ЦУР на ООН и да създаде съответните интерактивни инструменти за обучение, които
да използват в своите обучения.
 Да повиши уменията на предприемачите и собствениците / мениджърите на МСП за
това как да използват процеса по управление на иновациите при разработването на
своите стратегии за устойчивост и борба с климатичните промени.
 Да насочи предприемачите и собствениците / мениджърите на МСП да станат агенти на
промяната за своите колеги / служители и да трансформират своята бизнес култура и
ценности с поглед и отношение към околната среда.
 Да предостави лесна за използване цифрова платформа на преподаватели,
предприемачи, МСП и физически лица за измерване на техния въглероден отпечатък,
както и на ценни съвети за това как те могат да съдействат за намаляване на
отрицателното си въздействие върху околната среда.
Успешната реализация на проекта цели да създаде 4 основни продукта:
 Наръчник за изменението на климата и устойчивото развитие
 Инструменти за иновации за изменението на климата и устойчивостта
 Култура на промяната и наръчник за промяна на културата.
 Платформа за борба с изменението на климата

Проект Kолективни иновации в борбата с климатичните изменения
Към началото