Проучване относно ангажираността на служителите към екологични и устойчиви практики на работното място

Настоящото проучване се провежда по проект Collective Innovation to Fight Climate Change, чиято цел е насочена към изготвяне на набор от обучителни и образователни материали за повишаване на осведомеността и допринасяне за борбата с изменението на климата чрез колективни иновации и усилия.

Проучването се очаква да предостави преглед на настоящите практики, възприети от МСП и предприемачите за ангажираността на техните служители към „зеленото“ поведение в рамките на предприятието. В същото време ще се откроят успехите и предизвикателствата, пред които са изправени организациите в процеса по изграждане на устойчивост.

Анкетата е достъпна на следния линк: https://docs.google.com.

Благодарим за отделеното време и оказаното съдействие!

 

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Проучване относно ангажираността на служителите към екологични и устойчиви практики на работното място
Към началото