GreenVETnet

 

Професионалното образование и обучение (ПОО) заема видно място като двигател за екологосъобразно и устойчиво социално и икономическо развитие в Европа и за постигане на Целите за устойчиво развитие в Програмата на ООН 2030 за качествено образование, привлекателни работни места и икономически растеж. Преходът към по-устойчива икономика предлага голям потенциал за създаване на работни места и насърчаване на достоен труд, но за тази цел проектът трябва максимално да се възползва от възможностите, произтичащи от „зеления преход“ и появата на екологично чисти технологии в широк спектър от професии. Програмите за ПОО трябва да бъдат разработени за нови професионални екологосъобразни профили, а преподавателите трябва да притежават необходимите „зелени умения и знания“ за извличане на пълния потенциал за устойчивост от собствената си област. На тази основа целта на проекта GreenVETnet е да предизвика интерес и да служи като действаща сила в усъвършенстването и развитието на уменията сред учителите и институциите за ПОО, които имат съществено значение за „зеления преход“.

Цели:

В съответствие с целите на новата програма Еразъм+, поставяща акцент върху подкрепата на Европейската зелена сделка и отразяваща значението на уменията, знанията и нагласите относно промяната в околната среда и устойчивото развитие, проектът има за цел да работи върху общата цел за по-нататъшно интегриране на аспектите на устойчивостта в ПОО чрез повишаване на компетенциите (на персонала, участващ в ПОО) за устойчиво развитие. Един от ключовите въпроси е как на практика образованието, обучението и уменията могат да се развиват и да бъдат в подкрепа на прехода към „зелена икономика“. Проектът планира да създаде методология за формиране на умения у преподаватели в някои ключови сектори, които предоставят най-голeми възможности за създаване и растеж на „зелени работни места“, подкрепящи устойчивото развитие (включително хотелиерството и туризъм, бизнес и администрация, логистика/транспорт, производство и строителство). Целта е да се подобрят уменията и знанията на обучаващите в ПОО относно потенциала за устойчивост в собствената им област. Освен това проектът ще създаде платформа за взаимно обучение, обмен на опит и ноу-хау, както и идентифициране на най-добрите практики за това как ПОО може да действа като мост към устойчивото развитие на професионалния живот и да подкрепя „зеления преход“.

По време на проекта, с цел да се постигне консенсус относно основните „зелени умения“ в различни области на ПОО и да се предприемат адекватни действия за осигуряване на правилните инструменти за преподавателите, консорциумът ще работи както посредством виртуални средства, така и физически по време на пет планирани транснационални срещи. Като резултат от тази работа, консорциумът ще създаде обща методология за проектиране и прилагане на пет експериментални дейности за обучение, преподаване и обучение, насочени към обучаващите в ПОО. Проектът ще проектира и стартира онлайн портал GreenVETnet, показващ резултатите и материалите, създадени по време на проекта. Освен това, проектът ще организира уебинар на високо ниво, събиращ лидери и експерти, които насърчават интеграцията на устойчивото развитие в европейските институти за ПОО.

Очаквани резултати:

Чрез набора от реализирани дейности проектът ще засили уменията за устойчиво развитие и знанията за зеления потенциал на различните области на образование сред професионалистите в ПОО. Поставянето на акцент върху идентифицирането на основните „зелени умения“ и даването на предложения за това как те да бъдат включени в различни области на обучение подпомага тяхното интегриране в програмите за ПОО. Очаква се резултатът от проекта да се прояви в повишаване квалификацията на европейските институции за ПОО в разработването и прилагането на „зелени стратегии“, позволяващи трансформация на средата за обучение, подготовка на квалифицирани специалисти за „зелени работни места“ и екологизиране на икономиките.

GreenVETnet
Към началото