Инструментариум за зелени умения

Инструментариумът за зелени умения е платформа за партньорско обучение, където партньорите на GreenVETnet, ще предоставят най-добрите практики за обучение в сектора на Професионалното образование и обучение (ПОО). Също така ще се събират най-добрите нови идеи, разработени в секторни обучения. При разработване на обученията се прилага GreenComp: Европейската рамка за компетентност в областта на устойчивостта, публикувана в началото на 2022 г.

GreenComp очертава дванадесет компетентности, групирани в четири категории:

  • въплъщаване на ценностите на устойчивостта – застъпничество за равенство и справедливост за бъдещите поколения, като признава, че хората са част от природния свят;
  • приемане на сложността на устойчивостта – помага на учащите да мислят системно и критично, като подхождат към проблемите от различни гледни точки, откриват взаимовръзките и поставят под въпрос своите предположения и предубеждения;
  • визуализирне на устойчиво бъдеще – дава възможност на учащите да си представят алтернативни сценарии за бъдещето, да се справят с неяснотата и несигурността чрез адаптивност, да експериментират и да преминават границите между различните дисциплини;
  • действия за устойчивост – включват политическа ангажираност, а също така колективни и индивидуални действия.
Инструментариум за зелени умения
Към началото